Lietošanas noteikumi

AVECTOR SIA – Mantu sūtījumu pārvadāšanas un apkalpošanas noteikumi.

1. Noteikumi un to piemērošanas kārtība

1.1. Šie noteikumi nosaka SIA AVECTOR(turpmāk tekstā – AVECTOR un Izpildītājs) pakalpojumu sniegšanas kārtību, prasības pārvākšanās sagatavošanai un pakalpojuma izpildes, kā arī sniedzamo pakalpojumu ierobežojumus, pārvadājot kravas kā Latvijā, tā arī starptautiskajos maršrutos.

1.2. Šie Noteikumi kalpo kā Līgums starp Klientu un AVECTOR SIA.

1.3. Sūtītāju pienākums ir iepazīties ar šiem noteikumiem un ievērot tajos noteiktās prasības.

1.4. Šie Noteikumi tiek piemēroti katrai kravu pārvadāšanai, izmantojot AVECTOR SIA pakalpojumus.

1.5. Šos Noteikumus piemēro un nemaina, izņemot gadījumus, kad Klients un AVECTOR SIA pārstāvis, kuram ir speciāli izdota pilnvara norādīto darbību veikšanai, noslēdz šajā sakarā atsevišķu vienošanos vai veic grozījumus esošajos noteikumos.

2. Lietotie termini

Skaidrojumi turpmāk tekstā pielietotajiem vārdiem, nosacījumiem:

• Portāls/Mājas lapa/Lapa – Latvijas valsts portāls www.avector.lv.

• Krava – individuāli iepakota krava.

• Piegāde – viena vai vairākas AVECTOR SIA nogādātas kravas.

• Klients/Sūtītājs – puse, kura izmanto AVECTOR SIA pakalpojumus, lai pārvestu /iepakotu kravas un ir atbildīga par visām izmaksām, kuras saistītas ar piegādi.

• Saņēmējs/Adresāts – persona, kura saņem kravu/piegādi, kura nosūtīta, izmantojot AVECTOR SIA pakalpojumus.

• Puses – AVECTOR SIA un Klients.

• Paņemšanas adrese/Iekraušanas adrese – adrese, kurā AVECTOR SIA ir jāpaņem piegāde.

• Piegādes adrese/Izkraušanas adrese – adrese, kurā AVECTOR SIA kravas ir jāpiegādā.

• Akts par atteikšanos no pretenzijām – dokuments, kurš tiek iedots klientam uz pārrakstīšanu.

• Kompensācija – kompensācija, kura tiek nodrošināta kravas nozaudēšanas vai sabojāšanas gadījumā.

• Izmaksas – visi izdevumi, kuri jāapmaksā klientam, ieskaitot pašu piegādi un papildus izmaksas, tādas kā montāža/ ienešanas/ izkraušanas izmaksas, PVN, citi nodokļi,apdrošināšanas un visas citas apmaksas summas , kuras iekasējamas no AVECTOR SIA Lietotājiem saistībā ar veikto Piegādi (piegādēm) un citām ar to saistītām darbībām.

• Līgums – vienošanās starp Klientu un AVECTOR SIA par pakalpojumu sniegšanu.

• Lietotājs – jebkura persona (juridiska vai fiziska), kura atbilstoši šiem noteikumiem lieto Portālu.

3. Vispārīgā informācija

3.1. Portāla www.avector.lv pārzinis ir Sabiedrība ar ierobežotu atbildību AVECTOR SIA.

3.2. Portāla mērķis ir nodrošināt Latvijas un ārvalstu iedzīvotājiem un uzņēmumiem iespēju pieteikt kravu pārvadāšanas pakalpojumus attālinātā, vienkāršotā veidā.

3.3. Šie noteikumi nosaka Portāla un tajā pieejamās informācijas lietošanas noteikumus, ierobežojumus, un ir saistoši visiem Lietotājiem. AVECTOR SIA ir tiesības jebkurā laikā grozīt lietošanas noteikumus un šīs izmaiņas stājas spēkā brīdī, kad tās ir publicētas Portālā.

3.4. Jebkura personīgā informācija, kuru Lietotājs brīvprātīgi nodod Portālam, tiek apstrādāta saskaņā ar Fizisko personu datu aizsardzības likuma noteikumiem.

3.5. Portālā netiek izmantoti Lietotāja personas dati, neskaitot to informāciju, kuru Lietotājs brīvprātīgi ir sniedzis reģistrējoties par Lietotāju vai izmantojot kādu no Portālā pieejamajiem e-pakalpojumiem. Jebkura informācija, kuru Lietotājs sniedz vai saņem šādā veidā, nebūs pieejama trešajām personām.

4. Pieeja Portālam

4.1. Portāls ir pieejams visiem interneta lietotājiem.

4.2. www.avector.lv nodrošina Portāla pieejamību 24 stundas diennaktī

4.3. www.avector.lv nenes atbildību, ja Portāls nav pieejams nepārvaramas varas apstākļu dēļ.

4.4. Piekļuve Portālam, var bez brīdinājuma tikt pārtraukta sistēmas bojājuma gadījumā, uzlabošanas (atjauninājumu) gadījumā, kā arī jebkuru citu neparedzamu apstākļu iespaidā.

5. AVECTOR SIA tiesības un pienākumi

5.1. AVECTOR SIA nodrošina kravu Piegādes, pēc Lietotāja izvēles.

5.2. AVECTOR SIA pats nodrošina piegādes saņēmējam.

5.3. AVECTOR SIA patur tiesības bez brīdinājuma ieviest un mainīt noteiktos un apstiprinātos izcenojumus, atlaides vai pakalpojumus, kuri ir publicēti Portālā.

5.4. AVECTOR SIA nenes atbildību, ja Sūtītājs ir nodevis AVECTOR SIA nepareizu kravu, norādījis nepareizu Piegādes adresi vai arī nepareizu pieņemšanas adresi. Visus izdevumus, kuri radušies šo apstākļu rezultātā, sedz un apmaksā Sūtītājs. Sūtītājam nav tiesību uz Kompensāciju gadījumos, ja krava ir nepareizi noformēta vai arī nodota pārvadāšanai citai personai.

5.5. Kravu piegādes tiek nodrošinātas, ja ir norādīta precīza Paņemšanas un Piegādes adrese.

5.6. Klientam ar jautājumiem, ieteikumiem un pretenzijām ir jāvēršas AVECTOR SIA ofisā. Ja Klients nav sazinājies ar AVECOR SIA ofisu, AVECTOR SIA nenes atbildību par laicīgu un pareizu jautājuma risinājumu, kā arī pretenzijas šādā gadījumā netiek izskatītas.

5.7. Maksājumi par pakalpojumiem tiek veikti caur bankas kontu. Visas cenas portālā norādītas EIRO (EUR).

5.8. AVECTOR SIA neatbild par zaudējumiem, kas radušies Klientam, ja no klienta puses pieslēdzas trešā persona momentā, kad tiek veikta kravu piegāde/montāža/demontāža/nonešana/ienešana/izkraušana.

6. Lietotāja tiesības un pienākumi

Lietotājam jāuzņemas un jāgarantē:

6.1. Visam kravām jābūt iepakotām drošā veidā, ja klients pats iepako neizmantojot AVECTOR SIA papildus pakalpojumus. Krava nedrīkst radīt bojājumus apkārtējai videi vai citām kravām. Jebkura krava, kura nav atbilstoši iepakota, var tikt atteikta pārvadāšanai un var tikt nepieņemta no klienta. Nepieciešamības gadījumā klientam var tikt piestādīta atsevišķa maksa par atbilstošu kravas iepakošanu. AVECTOR SIA nenes atbildību par neatbilstoši iepakotām kravām, kā arī pretenzijas šādā gadījumā netiek izskatītas.

6.2. Ja uz vienu adresi tiek vestas vairākas kravas, Klientam ir atsevišķi jānorāda katras kravas svars un izmēri, lai saņemtu atbilstošu pakalpojumu un tiktu aprēķināta precīza piegādes cena. Klients nes pilnu atbildību un sedz visus izdevumus, kuri rodas nepareizi norādītu datu rezultātā.

6.3. Starptautisko kravu pārvedumiem (ārpus Eiropas Savienības) var būt nepieciešami papildus dokumenti un informācija. AVECTOR SIA nodrošina ar visiem nepieciešamajiem dokumentiem un informāciju, savukārt, Klienta pienākums ir nodrošināt AVECTOR SIA ar visu nepieciešamo informāciju pirms kravas parvešanas. AVECTOR SIA neuzņemas atbildību un neizskata pretenzijas par kravas parvedumiem, kurus nebūs iespējams piegādāt nepietiekamas informācijas vai nepietiekamas dokumentācijas dēļ. Klients apņemas segt visus papildus izdevumus, kuri radīsies šo apstākļu dēļ.

6.4. Klientam, veicot pasūtījumu caur e-pastu/telefonu/mājaslapu, jānorāda precīzi un saprotami dati, precīzs svars un izmēri, pareizs sūtītāja un saņēmēja vārds, uzvārds vai uzņēmuma nosaukums, adrese, e-pasta adrese, vietējais tālruņa numurs, kravas satura apraksts. Neprecīzu datu gadījumā mums ir tiesības atteikties pieņemt vai piegādāt kravu kā arī AVECTOR SIA nenes atbildību, ja kravas piegāde tiek kavēta neprecīzu datu dēļ.

6.5. Saņēmējs un Sūtītājs piekrīt , ka sūtījumi var tikt transportēti pa sauszemi, jūru, pieprasot visu nepieciešamo dokumentāciju kravu nosūtīšanai.

6.6. Klients pilnībā uzņemas atbildību par visām izmaksām, kuras var rasties sūtītāja vai saņēmēja vainas dēļ.

7. Sūtījumu piegādes kavēšanās un citi apgrūtinoši apstākļi

7.1. Neviena no Pusēm neizvirzīs pret otru nekādas pretenzijas par nespēju izpildīt jebkuru no šī Līguma nosacījumiem, ja un tik ilgi, kamēr Līguma izpilde būs neiespējama sabiedriskās kārtības traucējumu, dabas katastrofu, pilsoņu karu, nemieru, streiku, kara darbības vai citu Pusēm nekontrolējamu notikumu dēļ vai arī tiks aizkavēti vai aizliegti ar jebkādiem likumiem vai ar likumu noteiktiem aktiem vai nolikumiem.

8. Norēķinu kārtība

8.1. Spēkā esošais pārvadātāja pakalpojumu cenrādis ir publicēts tīmekļa vietnē

8.2. Klients var veikt apmaksu par pakalpojumiem ar pārskaitījumu pēc pasūtījumadatu apstiprināšanas. Pasūtījums uzskatāms par pieņemtu, kad notikusi naudas transakcija.

8.3. Klients var veikt apmaksu par pasūtījumiem apmaksājot saņemto rēķinu. Rēķinu jāapmaksā bez jebkādiem atskaitījumiem, ne vēlāk kā līdz kravas nodošanai pārvadāšanai. Ja apmaksa netiek saņemta līdz noteiktajam termiņam, pasūtījums tiek anulēts.

8.4. AVECTOR SIA norādītie pakalpojumu tarifi un izcenojums pamatojas uz Klientam sniegto informāciju Portālā, taču galīgie pakalpojumu tarifi un izcenojumi var atšķirties, jo tie tiek aprēķināti pēc faktiski iesniegtā sūtījuma izmēriem un svara.

8.5. Klientam uzņemas atbildību par visu ar sūtījumu saistīto izdevumu un nodokļu samaksai.


  • Nosaukums/Company name: AVECTOR SIA
  • Reģistrācijas numurs/ Registration number: 40003987004
  • PVN maksātāja numurs/ VAT number: LV40003987004
  • Juridiskā adrese/ Legal Address: Rīga, Vienibas Gatve 82-11, LV-1004
  • E-pasts/ E-mail: avectorlv@gmail.com

SAZINIETIES AR MUMS

Atstājiet informāciju

un mēs aprēķināsim jūsu pārcelšanās izmaksas.